Project Online Orde

Soms roepen mensen op internet op om ergens met een actie de orde te verstoren. Daarom sloegen de leiders van de projecten CTER en Cybercrime van NHSV de handen ineen. Met de hogeschool NHL Stenden is in project Online Orde onderzocht hoe partners op tijd zo’n oproep ontdekken en hoe zij snel (online)  kunnen ingrijpen om zo’n verstoring te voorkomen. Dit project is onderdeel van de landelijke Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

Resultaten & effecten

  • We hebben in maart, in een workshop van een speciale bijeenkomst van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie, stilgestaan bij de vraag of ‘de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in de virtuele openbare ruimte in de gemeente’. De meeste burgemeesters antwoordden dat ze voor zichzelf een taak zagen op internet.
  • We organiseerden een online bijeenkomst op 8 juli waar drie externe (ervarings)deskundigen hun (juridisch) perspectief op de online rol van gemeenten aan ruim honderd deelnemers vertelden. - Alle informatie en bijdragen tijdens de online bijeenkomst hebben we samengevat in een handreiking. Die hebben we verspreid in ons netwerk.
  • We hebben hogeschool NHL Stenden onderzoek laten doen naar de manier waarop gemeenten dit op internet in de gaten houden. In de zomer heeft het merendeel van de gemeenten in Noord-Holland een vragenlijst voor Online Orde ingevuld. We onderzochten of ze ervaring hebben met online aangejaagde ordeverstoringen en wat ze daartegen hebben gedaan. Daarna hebben we in september tien groepsgesprekken, zogenoemde focusgroepen, georganiseerd. Bij die tien gemeenten spraken onderzoekers van NHL Stenden met bijvoorbeeld betrokken ambtenaren, burgemeesters en externe partners over online monitoring en vroeg in te zetten acties tegen de online aangejaagde ordeverstoringen. Ze staken ook hun licht op bij enkele gemeenten uit andere provincies die ervaring hebben met dit onderwerp.
  • Het rapport van NHL Stenden geeft een beeld van dit probleem in onze regio en beschrijft de acties die gemeenten ertegen ondernemen. NHL Stenden publiceert het rapport in februari 2022.
  • We hebben een interventiekaart gemaakt met mogelijke acties tegen het online aanjagen van verstoring van de openbare orde. We hebben deze zogenoemde interventiekaart verstoringen eind december opgeleverd.
  • Een klankbordgroep van diverse partners kwam maandelijks samen. De leden dachten mee over de rol van gemeenten op internet, de juridische kaders, veiligheid en ontwikkeling van acties tegen de online oproepen tot verstoringen. De groep bestond onder meer uit medewerkers van de politie, van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en van gemeenten. Ook onderzoekers deden mee.